Regulamin Hotelu Wodnik w Łebie

Dyrekcja hotelu bardzo dziękuje Państwu za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby

2. Doba hotelowa:

– w okresie od 15.06 – 31.08. trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.

– w okresie od 01.09 – 14.06 trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. Celem zabezpieczenia rezerwacji Hotel pobiera 40% zadatku od kwoty rezerwacji w postaci, przelewu bankowego, płatności kartą kredytową lub przedpłaty gotówkowej, płatnej do dnia wyznaczonego w potwierdzeniu rezerwacji.

7. Brak wpłaty zaliczki do dnia ustalonego w potwierdzeniu rezerwacji daty powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

8.W przypadku niewykorzystania pobytu lub opóźnienia przyjazdu, Hotel nie zwraca równowartości za utracone świadczenia.

9. Opóźnienie przyjazdu gościa o 1 dobę (do godziny 15.00) od daty rozpoczęcia pobytu spowoduje, że miejsce może być zajęte.

10.  Za usługi niewykorzystane w czasie pobytu gości, nie przysługuje zwrot ich równowartości.

11.  W wyjątkowych sytuacjach Hotel może zwrócić opłatę za niewykorzystane usługi w wysokości 50% zamówienia, (odrębny regulamin dotyczący wyjątkowych sytuacji dostępny w recepcji).

12.  Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

13.  Hotel ma obowiązek zapewnić:
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
* profesjonalną i uprzejmą obsługę
* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas       nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

14.  Na życzenie gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
* budzenia o wyznaczonej godzinie
* przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu
* przechowywania bagażu gości zameldowanych w hotelu

15.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16.11.2011 r. – na życzenie gościa Hotel oferuje wymianę ręczników częściej niż raz na 3 dni i wymianę pościeli częściej niż raz na 7 dni – za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.

16.  Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

17.  Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

18.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

19.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

20.  Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

21.  Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

22.  Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

23.  Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

24.  W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

25.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

26.  Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

27.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.